Verificari si masuratori PRAM
Asigurati un mediu de lucru fara riscuri de natura electrica prin verificari periodice PRAM